حکایت ۷ دسته گل پژمرده کانون اصلاح وتربیت شهرمان 13 مرداد 1401
یادداشت/

حکایت ۷ دسته گل پژمرده کانون اصلاح وتربیت شهرمان

علت گرایش به بزهکاری در این شرایط سنی چه بوده و عاقبت زندگی شان چگونه خواهد بود و ...

تبیین جایگاه وکیل و آموزش قانون در رسانه ها بسیار کم رنگ است 19 آبان 1400
یادداشت/

تبیین جایگاه وکیل و آموزش قانون در رسانه ها بسیار کم رنگ است

به اعتقاد اینجانب نویسنده یادداشت یکی از مطالبات بحق این قشر از زحمت کشان و دغدغه مندان جامعه که پر اضطراب و استرس هم هست؛ از رسانه ملی تاکنون مغفول مانده است.