کار خیر باچاشنی ریا 03 مرداد 1401
یادداشت/

کار خیر باچاشنی ریا

گاهی کار خیر ماهیت معنوی خود را ازدست داده و به ریا و خودنمایی تبدیل می شود‌.