اجرای محدویت فعالیت اصناف از ساعت ۱۸ به بعد 21 آبان 1399
مرکز بهداشت شهرستان اردبیل:

اجرای محدویت فعالیت اصناف از ساعت ۱۸ به بعد

سرپرست مرکز بهداشت شهرستان اردبیل گفت: بجز برخی اصناف خدماتی و ضروری فعالیت مابقی از ساعت 18 به بعد محدود شد.