رایزنی برای معرفی ۴ منطقه استان اردبیل به عنوان منطقه آزاد تجاری 22 آذر 1400
رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل:

رایزنی برای معرفی ۴ منطقه استان اردبیل به عنوان منطقه آزاد تجاری

- رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل گفت: با توجه به دادار بودن شرایط مناسب در ۴ نقطه استان، درصدد هستیم هر ۴ نقطه استان اردبیل به عنوان محدوده منطقه آزاد معرفی و مقدمات کار را در این زمینه فراهم کنیم.