جلسه سازماندهی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد 17 آذر 1400

جلسه سازماندهی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد

جلسه سازماندهی و توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره با حضور رئیس کل دادگستری استان برگزار شد