رونمایی از “خاک” منتسب به قدمگاه حضرت عیسی در اردبیل 08 مرداد 1401
در روز ملی اردبیل:

رونمایی از “خاک” منتسب به قدمگاه حضرت عیسی در اردبیل

اثر ارزشمند فرهنگی و تاریخی خاک هنر که به مبداآفرینش و قدمگاه عیسی مسیح معروف است رونمایی شد. ک۹خ