ترور ماهواره ای و حق دفاع مشروع ایران در برابر استفاده نظامی از ماهواره‌ها 24 تیر 1400

ترور ماهواره ای و حق دفاع مشروع ایران در برابر استفاده نظامی از ماهواره‌ها

رژیم صهیونیستی اقدام به سوء استفاده از فناوری‌های فضایی و ماهواره‌ای با اهداف نظامی و تروریستی کرده که عینا نقض دستورالعمل‌های امنیت فضایی محسوب می‌شود.