جایگاه دختر فتحعلی شاه در هنر خوشنویسی ایران 08 دی 1400

جایگاه دختر فتحعلی شاه در هنر خوشنویسی ایران

یکی از آثار شاخص در موزه ملک دستخط «ام سلمه» دختر فتحعلی شاه قاجار است که از او به عنوان یکی از خوشنویسان مشهور در تاریخ هنر خوشنویسی ایران یاد می‌شود.