اسراف باید ریشه کن شود 03 مرداد 1401
یادداشت/

اسراف باید ریشه کن شود

در اصل اسراف نه یک امر برای زندگی بهتر بلکه عاملی برای بدتر شدن شرایط زندگی برای بشریت است.