درد و دل یک معلم 28 مرداد 1401

درد و دل یک معلم

وقتی از معلم و مدرسه صحبتی مطرح می شود اکثر کارکنان سایر ادارات دولتی را به یاد تعطیلات انداخته و فقط انگشت خود را به تعطیالت تابستانی که حق مسلم معلمان بوده و یا تعطیالت زمستانی ، نشانه می گیرند.

خشونت تا خودکشی 28 مرداد 1401
یادداشت/

خشونت تا خودکشی

در اوایل دهه 80 طبق آمار و اظهار نظر مسئولین نظامی ، قضایی و اجرایی استان اردبیل و آمارهای کشوری ، استان اردبیل در ردیف استان های سفید قرار می گرفت ولی در اواخر دهه 80و اوایل دهه 90 اردبیل در ضرب و جرح به سمت ردیف اول جدول میل کرد.

اسراف باید ریشه کن شود 03 مرداد 1401
یادداشت/

اسراف باید ریشه کن شود

در اصل اسراف نه یک امر برای زندگی بهتر بلکه عاملی برای بدتر شدن شرایط زندگی برای بشریت است.