مرور خیانت تاریخی صهیونیسم به ترک ها و عربها/اعتماد نکنید
مرور خیانت تاریخی صهیونیسم به ترک ها و عربها/اعتماد نکنید
باز خوانی تاریخ معاصر ترکیه و به تعبیر بهتر امپراتوری عثمانی مشخص می کند صهیونیسم جهانی عامل اصلی فروپاشی دولت عثمانی است.

یادداشت – مهدی اسماعیلی کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی، به گزار ش پایگاه خبری و تحلیلی آذرسلام باز خوانی تاریخ معاصر ترکیه و به تعبیر بهتر امپراتوری عثمانی مشخص می کند صهیونیسم جهانی عامل اصلی فروپاشی دولت عثمانی است.

 

ماجرا از زمانی آغاز شد که سلطان عبدالحمید عثمانی در پاسخ به نامه هرتصل برای فروش فلسطین جواب دندان شکن داد و آنها را از رسیدن به مقاصد شوم خود نا امید کرد.
صهیونیسم جهانی همزمان با تلاشهای امپریالیسم انگلیس و فرانسه برای نابودی دولت عثمانی وارد معرکه شد و با نفوذ در حلقه دانشجویان پزشکی ترقی خواه غرب گرا نقش اساسی در تشکیل کمیته اتحاد و ترقی را بازی کرد.

 

صهیونیسم سیاسی وسیله افرادی نظیر قراصو بیگ،شوکت پاشا و طلعت پاشا که ریشه اجدادی آنان یهودی بودند توانستند با یک شعار ساده و تشویق آنان بر کوبیدن در طبل پان تورانیسم بزرگترین شکاف را در دولت عثمانی بین عرب و ترک ایجاد نمایند.

کودتای افسران ترک در سال ۱۹۰۹ و حوادث قبلی آن در سال ۱۹۰۸ و اندیشه های سیاسی مطرح شده توسط اشخاصی چون تکین آلپ و ضیا گوک آلپ مبتنی بر پان ترکیسم موجب شد. ناسیونالیسم عربی شکل گیرد و شریف حسین حاکم مکه پشت پرده با ماگمادون انگلیسی پیمان همکاری برای قیام نظامی علیه سلطان عثمانی و افسران ثلاثه حاکم بر دولت عثمانی بگیرد.

 

مطالعه این تاریخ پردرد منطقه غرب آسیا مشخص می سازد که اعتماد بر صهیونیسم ها تکیه برباد است و بلکه سوار شدن بر کشتی در حال غرق.

این تجربه تاریخی را امیر فیصل پسر شریف حسین زمانی متوجه شد که بعنوان فرمانده نیروهای عرب وارد دمشق شد و درست زمانی که منتظر تحقق وعده انگلیس در به رسمیت شناختن دولت عربی در سرزمین های تعیین شده بود به ناگاه خود را در محاصره نیروهای فرانسوی دید که او را از دمشق اخراج می کنند..

 

 

امیر فیصل متوجه تبانی پشت پرده انگلیس و فرانسه بر اساس قرارداد سایکس پیکو شد که بر طبق آن دو کشور میراث خوار امپراتوری عثمانی و صاحب سرزمین های عربی شده بودند. و منطقه شام در حصه فرانسه قرار گرفته بود.

به گواهی تاریخ هم امثال جمال پاشا بعنوان سرسخت ترین فرد د ر دولت افسران ترک و هم امثال امیر فیصل زمانی متوجه شدند که صهیونیسم و امپریالیسم انگلیس و فرانسه خنجر از پشت زده اند که دیگر دیر شده بود و امپراتوری عثمانی وجود خارجی نداشت و اکنون بعد از یکصد و ده سال از شروع این حوادث عمق فاجعه در اشغال بخش مهم سرزمین عربی اسلامی آنان توسط صهیونیسم سیاسی نمایان و آشکار است.

 

 

اگر آقای اردوغان و آقای الهام علی اف بقدر بسیار ناچیز تاریخ معاصر این سرزمین را مطالعه کنند و عاقلانه تصمیم بگیرند هرگز به باد تکیه نمی کنند و بجای دشمن صهیونیستی به ملت خود و تمدن کهن این ملت و آرمانهای اسلامی تکیه می کنند.

انتهای پیام/