فیلم نجات جان مادر باردار توسط امداد هوایی اردبیل در روز برفی
فیلم نجات جان مادر باردار توسط امداد هوایی اردبیل در روز برفی
جان مادر باردار توسط امداد هوایی اردبیل نجات یافت.