درد و دل یک معلم
درد و دل یک معلم
وقتی از معلم و مدرسه صحبتی مطرح می شود اکثر کارکنان سایر ادارات دولتی را به یاد تعطیلات انداخته و فقط انگشت خود را به تعطیالت تابستانی که حق مسلم معلمان بوده و یا تعطیالت زمستانی ، نشانه می گیرند.

به گزارش آذرسلام،همه ساله شهادت سالروز شهادت استاد شهید مطهری در کشور عزیز ما به نام روز بزرگداشت مقام و منزلت
معلم نام گذاری شده و در این روز از زحمات این قشر بی ادعا سعی می شود به نوعی قدردانی شود اینجانب
خواستم با مطرح کردن مطالبی چند از زحمات این قشر تشکر نمایم .
وقتی از معلم و مدرسه صحبتی مطرح می شود اکثر کارکنان سایر ادارات دولتی را به یاد تعطیالت انداخته و
فقط و فقط انگشت خود را به تعطیالت تابستانی که حق مسلم معلمان بوده و یا تعطیالت زمستانی ، نشانه می
گیرند .
اما کسی نیست که بگوید معلمین تنها قشری از کارمندان دولت می باشند که وقتی بعد از سی سال خدمت
صادقانه خود وقتی بازنشسته می شوند ، پاداش پایان خدمت آنان نه تنها به اندازه پاداش پایان خدمت کارکنان
سایر ادارات نیست بلکه به اندازه حتی آبدارچی بعضی از ادارات چند ده میلیونی نمی باشد و مانند آنها بالفاصله
دریافت نمی شود و اگر شانس بیاورند بعد از یکسال طی چند مرحله پرداخت می گردد .
کسی نیست که بگوید معلمان تنها قشر این جامعه هستند که از مزایای مختلفی که سایر کارکنان دولت دارند
همچون پاداش پایان سال – مزایا و هدایای عید نوروز – حق مسکن – حق جذب و حق های دیگر ناآشنا بوده
اند .
معلمان تنها قشری هستند که اگر برای ایام پایان سال و هزینه های عید روی اضافه کار و اضافه تدریس و
معوقه حق بیمه طالیی و سایر معوقات خود حساب کرده اند تا از اهل و عیال خود شرمنده نشوند و نه تنها از
پاداش پایان سال همچون سایر ادارات خبری نیست بلکه حق دارند روی معوقات خود حساب باز کنند چرا که
نه تنها با مدیریت عالی مدیران و مسئولین امر خبری نیست بلکه اگر اعتراض و گالیه ای کنند با ادبیات خاصی
جواب خود را خواهند گرفت .
معلمان تنها قشری هستند که کمک هزینه مهد کودک ، کمک هزینه های ایاب و ذهاب و کمک های رفاهی و
… برای کارکنان آن اجرا نمی گردد .
معلمین تنها قشری هستند که اگر از رستوران های شهر ها و مراکز استانها و هتل ها و مراکز رفاهی آمارگیری
شود شعبه رفاه آنها تنها شعبه است در میان ادارات که هیچ قراردادی مانند قرارداد سایر ادارات جهت بهره
مندی کارمندان و خانواده هایشان ندارد و کسی نیست بگوید که معلمان تنها قشری هستند که اگر خدای

اخواسته یه ریال به حقوق آنها اضافه شود تمامی مدیران از استانی گرفته تا ستادی از هم گوی سبقت را ربوده
و با هیجان خاصی در تمامی رسانه ها آن را اطالع رسانی می کنند .
و در حال حاضر هم بحث رتبه بندی زبانزد عام و خاص است حال آنکه در عمل کاری برای فرهنگیان اجرا نشده
و رتبه بندی در شکل یک قانون به توپی تبدیل شده که مجلس به دولت پاس می کند و دولت به مجلس .
برای همه پول هست برای فرهنگیان پول نیست .
البته بایستی گفت معلمین و فرهنگیان جزء باوفادارترین قشر انقالب و امام عزیز و مقام معظم رهبری بوده و هر
چند مورد کم لطفی بعضی از حضرات مسئول قرار می گیرند که حساب آنها را از انقالب و حضرت امام )ره( و
مقام معظم رهبری جدا می دانند که حضور میلیونی در هشت سال دفاع مقدس دانش آموزان دیروزی که
اکثرشان معلمان امروزی هستند و با تقدیم هزاران شهید از قشر معلم و دانش آموز به انقالب و حضور
غیرتمندانه در تمامی صحنه ها گواه بر این ادعا می باشد.

::احدداننده_فعال رسانه و روشندل

  • نویسنده : احدداننده