خشونت تا خودکشی
خشونت تا خودکشی
در اوایل دهه 80 طبق آمار و اظهار نظر مسئولین نظامی ، قضایی و اجرایی استان اردبیل و آمارهای کشوری ، استان اردبیل در ردیف استان های سفید قرار می گرفت ولی در اواخر دهه 80و اوایل دهه 90 اردبیل در ضرب و جرح به سمت ردیف اول جدول میل کرد.

به گزارش آذرسلام،در اوایل دهه ۸۰ طبق آمار و اظهار نظر مسئولین نظامی ، قضایی و اجرایی استان اردبیل و آمارهای کشوری ، استان اردبیل در ردیف استان های سفید قرار می گرفت ولی در اواخر دهه ۸۰و اوایل دهه ۹۰ اردبیل در ضرب و جرح به سمت ردیف اول جدول میل کرد .
با توجه به شاخص های خشونت در اردبیل بارها و بارها در مقاالت متعدد و حتی در همایش ها به مسئوالن گوشزد کردیم که با این روند میزان خشونت در اردبیل افزایش می یابد ولی متأسفانه مسئولین امر فریادهای ما را به تمسخر می گرفتند و به کارهای روزمره خود ادامه می دادند و حتی کارهای سیاسی را نیز سر لوحه کار خود قرار می دادند که امروزه با این وضعیت خطرناک و آزار دهنده مواجه شده ایم .
اگر در جامعه ای مسئول فرهنگی کار سیاسی ، اقتصادی و حتی اجتماعی انجام دهد خیانت به جامعه کرده و باید جوابگوی این وضعیت خطیر جامعه باشد .

سال هاست که شدت خشونت ضرب و جرح در اردبیل افزایش یافته ولی برای کاهش میزان خشونت تا به امروز از طرف مسئولین برنامه ای تدوین نشده است و در این نوشتار دوباره این امر خطیر را گوشزد می کنیم اگر امروز این وضعیت را به رسمیت نشناسید و حتی به مطبوعات اخطار دهید که این مطالب را ننویسند فردایی خطرناک در پیش روی خواهید داشت همچنان خشونت های ایلی ، قبیله ای بروز خواهد کرد و این بار شاهد درگیری های محله ای و جمعی خواهیم شد.
مسئولین فرهنگی باید ستاد بحران فرهنگی ایجاد کنند و مسائل موجود خشونت زا را اورژانسی حل و فصل نمایند.
برای التیام بخشیدن به این درد کهنه اوال فضای جامعه را باز کنند درحاشیه شهرها با کمک گرفتن از جامعه شناسان تحدیدها و عوامل خشونت زای موجود را شناسایی کنند .

مسائل را با تنبیه درمان نکنند چرا که خشونت ، خشونت را تولید می کند از هیئت های مذهبی برای اجرای برنامه ها کمک گیرندگفتمان توسعه استان را تقویت کنند ، گفتمان توسعه فضای اقتصادی و توسعه را هموار می کند.
در هر روی مسئولین اذعان می کنند که اخیراً میزان خشونت در جامعه دو برابر شده و این زنگ خطری بزرگ برای مسئولین است در واقع معنی این حرف این است که مردم هر روز از قانون و مقررات جامعه دور می شوند و به قانون جنگل روی می آورند .
دومین مسئله خودکشی است البته باید در ابتدا یاد آور شوم که با شدت میزان خشونت میزان
خودکشی هم افزایش می یابد با توجه به آمارها میزان اقدام به خودکشی و همچنین میزان
خودکشی در استان اردبیل افزایش یافته است و در صد خودکشی در بین جنسیت متفاوت است
طوری که ۷۰ درصد خودکشی ها و همچنین میزان اقدام به خودکشی در بین دختران می باشد.
اگرچه سال ها درباره خشونت تذکر دادیم این بار درباره ی خود کشی دختران هشدار می دهیم.
در اندیشه قرآنی از دختر به عنوان کوثر ، چشمه زاینده یاد می شود حال چه شده که این چشمه
های زاینده دست به خودکشی می زنند. در ایالم و کردستان به خاطر ساختار سنتی و همچنین
ساختار نظام قبیله ای در جهان مدرن زنان دست به خودسوزی و خودکشی می زنند. اگر خانواه
ها مسئولین در استان اردبیل به این مسئله توجه نکنند در آینده نزدیک تجربه خودسوزی زنان
ایالمی در اردبیل با خودکشی زنان تکرار می شود .
خودکشی زمانی افزایش می یابد که همبستگی اجتماعی در جامعه تضعیف شود و اقتدار سنتی در
خانواده ها با خشونت به کنترل و اعمال قدرت بپردازد. حال اینکه عالوه بر تضعیف همبستگی ،
بی اعتنایی اجتماعی هم در جامعه بوجود آمده است و مردم به حدی فردگرایی را افزایش داده اند
که حتی در جوامع مادون سرمایه داری هم این کنش بوجود نمی آید. در هر روی ابر و باد و مه
خورشید دست به دست داده که مسائل و مشکالت جامعه ما افزایش پیدا کرده و برای حل و فصل
این مسائل نیازمندیم از جامعه شناسان کمک بگیریم و با برنامه های علمی و عملی این مسائل را کاهش دهیم.

::احدداننده_فعال رسانه

انتهای خبر/