حضور کابینه دولت رئیسی در حرم امام.ره.
حضور کابینه دولت رئیسی در حرم امام.ره.
اعضای کابینه دولت سیزدهم ایت الله رئیسی در حرم امام .ره. حضور یافت.