از گام بلند شفافیت تجارت دولت تا تاکتیک ایران در برجام
از گام بلند شفافیت تجارت دولت تا تاکتیک ایران در برجام
کرونای آفریقایی وحشتی تر از دلتا، توزیع عادلانه آب در انتظار برنامه فوری دولت، راه حقابه از تنش نمی‌گذرد،نقشه کرونا آبی شد، برخی از عناوین روزنامه‌های امروز است.

کرونای آفریقایی وحشتی تر از دلتا/ توزیع عادلانه آب در انتظار برنامه فوری دولت/ راه حقابه از تنش نمی‌گذرد…/ نقشه کرونا آبی شد؛ برخی از عناوین روزنامه‌های امروز است.